Community : 09.09.08 Verslag / Compte Rendu

September 15, 2008 at 9:39 am 5 comments

Vergadering gemeenschap dinsdag 9 september 2008  (version française ci-dessous)

Aanwezig: Amber Goethals, Janien, Marijke, Hanne, Lotte Vaes, Lotte De Caluwé, Bart Danckaert

Algemeen:

We hebben nood aan info van een specialist ivm ecologie en energie. Eind september, begin oktober gaan sommigen van de werkgroep naar het BIM, Hanne maakt een afspraak met Jonathan (?) de “energie facilitator”. Die zal ons veel concrete info kunnen verstrekken ivm collectieve bewoning / huisvesting, meer bepaald wat de interessantste keuzes zijn. Bedoeling is om hem een aantal concrete vragen voor te schotelen. Vragen die in dit verslagje zijn opgetekend. Op basis van de antwoorden en verdere tips kunnen we een aantal concrete prijsoffertes gaan aanvragen.

Deze richtprijzen zouden dan in de enquête opgenomen kunnen worden die we iedereen willen gaan voorschotelen tegen de algemene vergadering van 10 oktober. Op die dag zouden we een blauwdruk van de enquête voorleggen en toelichten. Op basis van extra vragen en opmerkingen die er komen, gaan we dan de enquête aanpassen. We willen bij elke vraag de voor- en nadelen schetsen. Nuances zijn belangrijk. De definitieve enquête verschijnt dan op het net. Dat is het plan.

Sommigen van het werkgroepje (Dominique, Hanne, Marijke, Janien) gaan naar de beurs over PASSIVE HOUSING 13-14 september in Tour en Taxis.

“Bouwteam” is een vzw die cursussen organiseert over ecologisch bouwen. Een cursus op maat va deze groep zou 240 euro kosten. Ze presenteren dan verschillende modules en scenario’s als voorbeeld en spreken over het terugverdieneffect. Lijkt ons slim om aan te vragen vanaf het moment we een pand hebben gevonden.

Ivm de premies voor ecologisch verantwoord bouwen werd er gesteld dat veel afhankelijk is van de gemeente. Premies zijn ook afhankelijk van het inkomen en worden meestal individueel berekend (bij de belastingaangifte). Vraag is er zoiets als gemeenschappelijke premies?

Iedereen bracht verslag uit van zijn / haar individuele opzoekingswerk ivm gemeenschappelijke aangelegenheden. Veel zal inderdaad afhangen van het gevonden pand… Maar voor zover het mogelijk is, zijn hier de eerste bevindingen:

1. Verwarming en ecologie

*passief wonen? Lage energiewoning?

Voor de volle 100% gaan lijkt ons wat extreem, zeker als we moeten vertrekken van een bestaand (oud) pand. Toch zouden we voor een aantal ecologisch verantwoorde zaken opteren als het terugverdieneffect er is en als het kostenplaatje niet te hoog is…

*Zonneboiler

Volgens testaankoop is het terugverdieneffect (incl. premie) afhankelijk van een aantal factoren. 5-8 jaar lijkt ons ok, 24 jaar wat aan de lange kant. Verder onderzoekingswerk is nodig. Is het een optie om te nemen alleen voor enkelen in het project?

*Fotovoltage-systeem (zonnepaneel)

Is dit haalbaar voor een gemeenschappelijke huisvesting van ong. 40 units?

Verder onderzoek vereist.

*Warmtepomp

Individuele installatie met een collectieve waterbron is mogelijk. Is het zinvol voor een collectieve bewoning van 40 units? Verder onderzoek vereist.

*Isolatie van ramen, vloer, buitenmuur?

Wat betreft de ramen: gaan we voor de minimum vereiste of voor superisolerend? Wat is het prijsverschil? Verder onderzoek vereist.

*Mechanische ventilatie met warmterecuperatie

Dit lijkt slim voor een collectieve woning (veel buizen!).

*Verwarming: condensatieketel

Recupereert warmte uit damp. Hoog rendement. Wat is de meerkost?

*Gas lijkt aangewezen. Voordeligste en het milieuvriendelijkst.

*Centrale verwarming?

Is er 1 voor allen nodig (die steeds op moet staan?) of 40 verschillende of 1 per niveau? Wat is het zuinigst?

Hoeveel units nodig per ketel?

Welke grootte van ketel is aangewezen?

Leidingen leggen is duur. Eenmaal aanleggen en de kosten doen lijkt aangewezen.

*Voerverwarming is zeer voordelig.

Is het nodig in elke unit om het aan te leggen?

2. Parkingmogelijkheden

Een parkeerplaats buiten kost i Brussel tegenwoordig tussen 8000 en 15000 euro.

In een gesloten box is dat tussen 12 en 25000.

Een overdekte staanplaats in een gebouw varieert van 14000 in Jette tot 25000 in Ukkel.

In de Trefilerie in Laken hebben de mensen die een parkeerplaats wilden 9578 euro betaald. In dit gebouw was een ondergrondse parking voorzien… Een vraagprijs tussen de 10 en de 15000 euro is dus realistisch, afhankelijk of er speciaal hiervoor ruimte moet vrijgemaakt worden of niet.

Vragen:

Wat doen we als er een pand gevonden wordt zonder ondergrondse parkeerplaats?

Wie wil er absoluut een parkeerplaats? (vraag voor de enquête, als meer dan 50% dit wil, dan moet het in de plannen…)

Opmerking: de waarde van ee huis met parking in Brussel blijft altijd hoog…

3. Wassalon

Afweging ecologie / persoonlijk comfort.

Eén gemeenschappelijk wassalon voor iedereen?

Eén per verdiep?

Eén per unit?

Eén per 10 units?

Een wasserette met muntstukken-systeem is het meest logisch. Bij voorbeeld met 1 machine per 3 huishoudens. Iedereen betaalt zo wat hij/zij wast. Wasserettemachines zijn duurder, maar ook groter (7 kilo!) en duurzamer. Die op gas zijn het meest ecologisch. Bedrijven die dit soort machines leveren lijken zeldzaam. Sociaal: een wasserette kan ook een ontmoetingsplek zijn.

4. Polyvalente zaal

Huur voor een (repetitie-, feest-) ruime zaal in Brussel dezer dagen bedraagt 150 euro per dag en 700 à 800 euro per week. Dit kan een bron van inkomsten zijn voor de algemene kosten. We kunnen werken met een interne en een externe huurprijs. En een systeem waarbij één ieder 1 maal per jaar de ruimte tot zijn beschikking heeft is denkbaar. Optie of noodzaak? Een bewoner die het schema enzo van deze ruimte organiseert is noodzakelijk.

5. Liften

Indien het een oude fabriek betreft: kokers van goederenliften zijn al aanwezig. Dit is een groot voordeel. Een lift toegankelijk voor rolstoel kost ong. 30 000 euro. Er zijn verschillende contracten ivm onderhoud en nazicht mogelijk, afhankelijk van het merk. Jaarlijks moeten we rekening houden met een kost van ong. 1500 euro.

6. Rolstoelgedeelte

Is de volledige woning of slechts een gedeelte toegankelijk voor een rolstoel?

7. Brandtrap / branddeur

Wettelijk verplicht!

8. Leveranciers: gemeenschappelijke aankopen

Zien we dat zitten?

Vanaf hoeveel units krijgen we korting? B.v. op “dure” merken

Veel overleg onder bewoners nodig!

Wat is de termijn van besteling, max 2 jaar? (niet iedereen gaat tegelijk bestellen)

WC en sanitair?

Vloerbedekking?

Verwarming?

9. Andere inhoudelijke vragen ivm enquête

(Lotte en Lotte verdiepen zich verder.)

1 tot 5 keuzes, gaande van:

1 essentieel

2 belangrijk

3 redelijk b

4 niet b

5 geen mening

Is een tuin noodzakelijk? Een terras? Individueel of gemeenschappelijk?

Een fietsenstalling?

Afvalcontainers?

Hoeveel tijd wil je in het gemeenschappelijke steken?

Engagement?

Donderdag 2 oktober 2008: nieuwe vergadering vh werkgroepje GEMEENSCHAP, 19h30 bij Amber en Bart, Ieperlaan 25A, 1000 Brussel

——————————————————————————-

Traduction: version française (Dominique LABIE)

Community : 09.09.08 Verslag / Compte Rendu

Mardi 9 septembre 2008: réunion de l’équipe “Communauté”.

Etaient présents: Amber Goethals, Janien, Marijke, Hanne, Lotte Vaes, Lotte De Caluwé et Bart Danckaert.

Généralités:

Nous avons besoin d’information venant d’un spécialiste en écologie et énergie. Fin septembre, début octobre certaines personnes du groupe “Communauté” irons au BIM, et Hanne va prendre rendez-vous avec Jonathan (?), l'”energie facilitator”. Il pourra nous fournir de l’information très concrète sur la construction en collectivité/groupe, plus précisement, que seront les bons choix à prendre. Le but est bien sûr de lui poser quelques questions très concrètes. Des questions qui ont été mentionées dans ce compte-rendu. Sur base des réponses et des conseils nous pourrons alors demander des offres de prix très concrètes.

Ces prix indicatifs seront donc repris dans l’enquête que nous présenterons à tout le monde lors de la prochaine réunion du 10 octobre. Ce jour-là nous mettrons à disposition un première version de l’enquête et nous l’expliquerons. Sur base des questions et remarques, nous adapterons l’enquête. Nous voulons lister pour chaque question, les avantages et désavantages. Les nuances seront importantes. L’enquête définitive sera ensuite mise en ligne sur le blog. C’est actuellement le plan.

Certaines personnes du groupe (Dominique, Hanne, Marijke et Janien) sont allés au salon de l’habitation passive le 13 et 14 septembre à Tour & Taxis.

“Bouwteam” est une asblm qui organise des cours sur la construction écologique. Un cours sur mesure coûte quelques € 240,00. Ils présentent alors différents scenari et modèles et expliquent aussi le retour sur investissement. Il nous semble intelligent de faire la demande de conseils à partir du moment on nous aurons trouvé un bâtiment / terrain.

En ce qui concerne les primes pour une construction écologique responsable, cela dépend beaucoup de la commune en question. Les primes dépendent des revenus et sont généralement calculées de manière individuelle (lors de la déclaration fiscale). La question est, y a-t-il quelque chose de similaire comme des primes communes? Chacun avait amené un résumé de ses propres recherches à propos des choses en communs. Beaucoup seront bien sûr écartées

… mais voici déjà quelques pistes:

1. Chauffage et écologie

*Habitation passive? Habitation à faible demande d’énergie?
Pour arriver à une indépendance totale c’est un peu extrême et pas vraiment réalisable, encore plus si nous devons démarrer à

partir d’un bâtiment déjà existant, vieux. Cependant nous opterions quand même pour certains aspects écologiquement

responsables comme retour sur investissement, et si le montant des coûts n’est pas trop conséquent…

*Chaudière solaire
Selon Test-Achats, le retour sur investissements (primes comprises) est dépendant de divers facteurs. 5 à 8 ans nous paraissent

tout à fait raisonnable, 24 un peu trop. Un travail de recherche plus approfondi nous semble nécessaire. Est-ce une option qui

serait seulement pour certains d’entre nous?

*Panneaux solaires
Cela vaut-il la peine pour une construction d’une quarantaine d’unités? Plus de recherche ici aussi.

*Pompe à chaleur
Une installation individuelle avec une source d’eau chaude collective est tout à fait possible. Est-ce pensable pour une telle

construction? Plus de recherche ici aussi.

*Isolation des fenêtres, du sol, des murs extérieurs?
En ce qui concerne les fenêtres, allons-nous vers le minimum requis ou au contraire vers le plus isolant possible. Quelle est la

différence de prix? Recherche nécessaire.

*Ventilation mécanique avec récupération de la chaleur
Cela semble intéressant pour une habitation collective (beaucoup de tuyaux par contre!)

*Chaudière à condensation
Récupération de la chaleur de la vapeur. Haut rendement. Quel est le coût supplémentaire?

*Le gaz semble être tout désigné. C’est le plus intéressant et le plus propre.

*Chauffage central?
Y en a-t-il besoin pour l’ensemble ou 40 différents ou un par étage? Quel est le plus propre?
Combien d’unités sont nécessaires?
Quelle taille de chaudière est-il recommandé?
Placer des tuyaux coûte cher.

*Le chauffage par le sol est très avantageux.
Est-il nécessaire de le placer dans chaque appartement?

2. Possibilités de parking.

Une place de parking hors frais dans Bruxelles coûte entre € 8.000,00 et 15.000,00, dans un box, c’est entre €12.000,00 et

€25.000,00. Une place couverte dans un bâtiment varie entre €14.000,00 à Jette à €25.000,00 à Uccle.
A la Trèfilerie à Laeken, les personnes qui voulaient une place de parking ont payé €9.578,00. Dans ce bâtiment des places au

sous-sol avaient été prévues. Un prix entre €10.000,00 et €15.000,00 semble donc réaliste, dépendant du fait de devoir libérer un

espace spécial ou pas.
Questions:
Que faisons-nous au cas où un bâtiment est trouvé mais sans parking sous-terrain?
Qui veut absolument une place de parking? (demande lors de l’enquête, si plus de 50%, alors un parking doit être prévu)
Remarque: la valeur d’une habitation avec parking à Bruxelles a toujours une valeur appréciable.

3. Laverie

Poids écologique / confort personnel.
Une laverie commune?
Une par étage?
Une par unité?
Une pour 10 unités?
Une laverie payante (pièces) semble le plus logique. Par exemple une machine pour 3 ménages. Chacun paye pour son utilisation.

De telles machines coûtent plus cher mais ont une capacité élargie (7kg) et tiennent plus longtemps. Celles au gaz sont les plus

écologiques. Les sociétés qui livrent de telles machines ne sont pas légion. Du point de vue de la vie social, une laverie est aussi

un endroit de vie et de rencontre.

4. Salle polyvalente

Le prix de location d’une telle salle (répétition, fêtes) à Bruxelles coûte aujourd’hui €150,00 par jour et de €700,00 à €800,00 par

semaine. Cela peut devenir une source de revenus pour les frais communs. Nous pouvons fonctionner avec un prix interne au

groupe et un prix externe. Et il est même possible de penser à prévoir que chacun puisse avoir la salle pour lui une fois par an.
Ceci est une option ou une nécessité? Il peut être intéressant que quelqu’un s’occupe de la salle au sein du groupe.

5. Ascenseurs.

Si on se trouve dans le cas d’une ancienne fabrique des montes charges sont déjà là ou des restes du moins. C’est un gros

avantage. Une ascenseur pour personnes à mobilité réduite coûte environ €30.000,00. Il existe différent contrats pour l’entretien

et la maintenance, en fonction de la marque de l’ascenseur. Par an, nous devons compter un coût moyen de €1.500,00 par an.

6. Partie accessible pour les chaises roulantes.

Est-ce que tout le bâtiment ou une partie seulement doit être accessible?

7. Escalier de secours / Porte coupe-feu

Obligatoire par la loi!

8. Fournisseurs: achats communs.

Possibilité? A partir de quel montant, unités avons-nous des réductions intéressantes?
Discussions nécessaires entre les membres du groupe.
Quel est le timing au niveau des commandes? max 2 ans? (tout le monde ne va pas commander en même temps)
Toilettes et sanitaires?
Recouvrement des sols?
Chauffage?

9. Autres questions relatives à l’enquête…
(Lotte et Lotte s’en occupent) choix entre 1 et 5 (1-essentiel; 2-important; 3-moeyn; 4-pas du tout; 5-pas d’avis)
Un jardin est-il nécessaire?
Une terrasse?(individuelle ou commune?)
Un endroit pour les vélos?
Containers à ordures?
Combien de temps voulez-vous passer pour les communs?
Engagement?

Jeudi 2 octobre 2008: nouvelle réunion du groupe “Communauté” chez Amber et Bart à 19h30, chaussée d’Ypres 25A à 1000 Bruxelles.

Advertisements

Entry filed under: Community. Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Archi: Utopia 21? Archi: Brutopia 22?

5 Comments Add your own

 • 1. mark  |  September 18, 2008 at 6:03 pm

  -wat vloerverwarming betreft: dit hoort niet bij de casco-werken maar zijn privé-werken. Niets belet uiteraard dat er achteraf groepen worden gevormd die bepaalde installaties samen aankopen om een betere prijs te bekomen.
  -wat parking betreft : volgens mij moet diegenen die parking wilt deze ook betalen. Hier hoeft dus geen meerderheid voor te zijn denk ik. Voor de diversiteit in het project is het nuttig dat er zoveel mogelijk mogelijkheden zijn maar dat dit steeds moet worden doorgerekend aan de gebruiker.

  Reply
 • 2. Hanne  |  September 19, 2008 at 10:20 am

  De vergadering met de Energiefacilitator van het BIM, Jonathan Fronhoffs, vindt plaats op maandag 22 sept om 10u. bij mij thuis, Hooikaai 15, 1000 Brussel. Iedereen welkom.

  La réunion avec le Facilitateur Energie du IBGE, Jonathan Fronhoffs, a lieu le lundi 22 sept. à 10h. chez moi, Quai au Foin, 1000 Bruxelles. Bienvenu a tous.

  Reply
 • 3. benoit  |  September 21, 2008 at 8:36 am

  la réunion a lieu à quelle heure?

  Reply
 • 4. Joost  |  September 24, 2008 at 2:25 pm

  Deze website hebben jullie ongetwijfeld al ontdekt, maar je weet nooit:

  http://www.curbain.be/nl/index.php

  groeten,
  Joost

  Reply
 • 5. utopiabrussels  |  October 2, 2008 at 11:37 am

  La réunion du 2 octobre aura lieu à 19h30

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


About Us

A new way to live in the city for a group of about 80 Brutopians. A project to build together in an economical and ecological way.

Looking for a GREEN office?

Categories

Recent Posts

hits counter
September 2008
M T W T F S S
« Aug   Oct »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

%d bloggers like this: