Legal: Statuten utopia

September 18, 2008 at 2:48 pm 3 comments

Hoofdstuk I : naam, zetel, doel, taal,duur

Artikel 1 :

De naam van de vereniging is : vzw “Utopia”

Artikel 2 :

De vereniging is gevestigd ………………adres……
met als gerechtelijk arrondissement Brussel

Artikel 3 :

Het doel van de vereniging is :

a- de personen te verenigen om een gemeenschappelijke aankoop van een gebouw en/of terrein te realiseren waarna de nodige renovatiewerken en/of verbouwingen en/of nieuwbouw moeten worden uitgevoerd. Dit moet resulteren in een geheel van appartementen en/of woningen en/of ruimtes voor bewoning en voor economische, professionele of socio-culturele activiteiten. Al deze opgesomde ruimtes worden hierna “lot” genoemd. Parkingplaatsen en kelders worden niet beschouwd als lot.
b- Alles in het werk te stellen om deze collectieve aankoop mogelijk te maken.
Zoals :
– het organiseren van werk- en voorlichtingsvergaderingen
– onderhandelingen voeren en verbintenissen aangaan om een optie op de aankoop te verkrijgen, te verlengen en over te dragen aan de individuele kopers.
– architecten en experten aan te stellen voor de verbouwing en/of nieuwbouw
– alles in het werk te stellen voor de nodige stedenbouwkundige vergunningen en andere noodzakelijke attesten
– alle handelingen nodig om de kandidaat-kopers te informeren, aan te trekken en te verenigen.
c- de financiële verplichtingen van de collectieve aankoop te beheren, de globale en individuele afrekeningen op te stellen, voorschotten op te vragen, garanties te eisen en de modaliteiten hiervoor vast te stellen.
d- het uitoefenen van de taak van syndicus binnen de vereniging van mede-eigenaars. De vereniging van mede-eigenaars vertegenwoordigen in al wat het beheer van het onroerend goed betreft. Toe te zien op de uitvoering van de beslissingen die de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars heeft genomen. De aangestelde syndicus bijstaan in het beheer van het onroerend goed. Indien wordt gekozen voor een externe syndicus oefent de vzw de controle uit en levert bijstand.
e- De samenhorigheid en het samenleven van de bewoners bevorderen. Het creëren van een culturele en sociale ontmoetingsplaats voor de bewoners en buurtbewoners van de collectieve aankoop. De vereniging kan ook de nodige infrastructuur uitbouwen voor het bereiken van dit doel en hiertoe beroep doen op bijdragen van de leden en op tussenkomsten van de overheid of sympathisanten.

Artikel 4 :

De vereniging is tweetalig. Voor alle externe en interne communicatie gebruikt de vereniging het Nederlands en/of het Frans. Indien er interpretatieverschillen zijn tussen de twee talen, zal de raad van bestuur bij eenvoudige meerderheid beslissen over de juiste interpretatie van de teksten.

Artikel 5 :

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk II – leden

Artikel 6 :

Het aantal vaste leden is onbeperkt. Het minimum aantal is 5.

Artikel 7 :

Om vast lid te worden moeten de natuurlijke personen of rechtspersonen voldoen aan volgende voorwaarden en formaliteiten :

– De oprichters van de vzw zijn automatisch vast lid indien zij de financiële bijdragen die hierna vermeld zijn worden voldaan.
– Een schriftelijke aanvraag indienen, de statuten naleven en de doelen van de vzw bevorderen. De algemene vergadering beslist over hun toelating.
– jaarlijkse bijdrage betalen van max. 100€ (gekoppeld aan de gezondheidsindex).Het bedrag wordt bepaald door de algemene vergadering.
– Indien de algemene vergadering beslist om voor een pand of bouwgrond een haalbaarheidstudie te bestellen moeten de leden binnen de 10 dagen volgend op de beslissing hun bijdrage betalen voor deze studie pro rata het aantal vaste leden met een maximum van 1000€. Indien leden hun lidmaatschap opzeggen na de haalbaarheidstudie wordt dit bedrag slechts terugbetaald na de aankoop van het gebouw / bouwgrond.
– Indien de algemene vergadering beslist om het pand en/of bouwgrond samen aan te kopen moeten de leden binnen de 10 dagen volgend op de beslissing een lening zonder interesten toestaan aan de vzw zodat het voorschot kan worden voldaan in naam van de individuele kopers (max.10.000€). Deze lening wordt terugbetaald op het moment van de aankoop van het lot door deze som in mindering te brengen van de aankoopsom.
– Wanneer een lid wenst uit te treden moet hij de raad van bestuur hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.
– De uitsluiting van een lid kan enkel worden uitgesproken door de algemene vergadering met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
– Een lid dat zijn bijdrage, zoals hierboven bepaald, niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen. Dit ontslag gaat in één maand na de postdatum van de aanmaningsbrief (email of gewone postbrief).

Artikel 8 : rechten van de leden :
De vaste leden hebben het recht deel te nemen aan alle activiteiten van de vereniging en te helpen de doelstelling te realiseren. Zij hebben het recht de algemene vergaderingen en de werkgroepvergaderingen van de vzw bij te wonen en er het woord te voeren. Zij kunnen met 1 stem per lot deelnemen aan de stemmingen.
Zij zijn verkiesbaar als lid van de raad van bestuur evenals van het dagelijks bestuur.
De rechten van de vaste leden kunnen gewijzigd worden bij beslissing van tweederde meerderheid van de algemene vergadering.

Hoofdstuk III – Organen

Artikel 9 :

De organen van de vereniging zijn :
a- de algemene vergadering
b- de raad van bestuur
c- dagelijks bestuur

Hoofdstuk IV – algemene vergadering

Artikel 10 :

De algemene vergadering bestaat uit alle vaste leden van de vereniging. Een afwezig lid kan zich door één van de aanwezige leden laten vertegenwoordigen indien hij/zij daartoe een schriftelijke volmacht heeft gegeven en de voorzitter hiervan heeft geïnformeerd. Een aanwezig lid kan maar één afwezig lid vertegenwoordigen. Elk lot heeft één stem.
De voorzitter van de vereniging zit de algemene vergadering voor. Als de voorzitter afwezig is duidt de raad van bestuur één van haar leden aan als plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 11 :

De algemene vergadering is bevoegd om :
a. de wijziging van de statuten
b. de benoeming en de afzetting van de bestuurders
c. de kwijting aan de bestuurders
d. de goedkeuring van de begroting en van de rekening
e. de ontbinding van de vereniging;
f. de uitsluiting van een lid
g. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Alles wat in de wet of de statuten niet is toegekend aan de algemene vergadering ressorteert onder de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Artikel 12 :

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen wanneer :
– de raad van bestuur het nuttig vindt bvb indien er een belangrijke beslissing moet worden genomen.
– ingeval een vijfde van de vaste leden zulks vraagt
– tenminste één keer per jaar in de eerste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar zodat de begroting en de rekeningen kunnen worden goedgekeurd. De termijn voor een bijeenroeping is ten minste acht dagen. De oproeping kan per brief of via email en hiervan hoeft geen bewijs te worden geleverd.
De oproepingsbrief vermeldt plaats, datum, tijdstip en agenda van de algemene vergadering.

Artikel 13 :

– Behalve in de gevallen die uitdrukkelijk in de statuten worden omschreven, beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde vaste leden.
– De bevoegdheid om de statuten te wijzigen is uitsluitend voorbehouden aan de algemene vergadering. De raad van bestuur kan slechts wijzigingen voorstellen die alleen de algemene vergadering al dan niet kan goedkeuren.
– Opdat de algemene vergadering op geldige wijze een beslissing kan nemen over een statutenwijziging, moet ten minste twee derde van de vaste leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
– Indien de wijziging betrekking heeft op het doel van de vzw, is het vereiste stemquorum vier vijfde. Hetzelfde aantal is vereist in geval van ontbinding.
– Ingeval dat quorum evenwel niet wordt bereikt, kan een tweede algemene
vergadering worden bijeengeroepen, die kan beraadslagen en besluiten,
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Er moeten tussen de twee vergaderingen ten minste 15 dagen zitten
– De vereniging houdt een register bij (in het Nederlands en het Frans) van de beslissingen genomen door de algemene vergadering en dat door alle vaste leden kan worden geraadpleegd op de zetel van de vzw.

Hoofdstuk V : de Raad van Bestuur

Artikel 14 :

– de Raad van Bestuur bestaat uit vijf vaste leden waarvan één voorzitter. Ook worden er vier plaatsvervangende bestuursleden verkozen. De algemene vergadering kiest de negen leden voor de raad van bestuur bij middel van een geheime stemming. Elk vast lid mag op negen kandidaten (t.t.z. één voorzitter, vier bestuursleden en vier plaatsvervangende bestuursleden) van zijn keuze stemmen. De kandidaten die de meeste stemmen halen zijn verkozen.
– Hij/zij krijgt een mandaat van twee jaar.
– Een bestuurslid kan altijd door de algemene vergadering worden ontslaan.
– Een bestuurslid kan altijd ontslag nemen. Hiervoor dient hij een schriftelijk verzoek in bij de voorzitter.
– Zowel in het geval het bestuurslid ontslag krijgt of zelf neemt wordt zijn/haar taak overgenomen door de vervanger totdat er een nieuw bestuurslid is verkozen. De ex-bestuurder wordt dan terug vast lid van de vzw.
Artikel 15 :

– De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De voorzitter zit de vergadering voor of een gevolmachtigde. Indien geen volmacht is gegeven beslist de raad van bestuur wie plaatsvervangend voorzitter is van de vergadering.
– De raad van bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Hierbij hebben de plaatsvervangende bestuursleden geen stemrecht tenzij zij als plaatsvervanger optreden.

Artikel 16 :

– de raad van bestuur kan alleen besluiten nemen als ten minste drie bestuursleden of hun vervangers aanwezig zijn.
– De raad van bestuur is een collegiaal orgaan dat beslist bij meerderheid van stemmen en met goedkeuring van minstens drie bestuursleden.

Artikel 17 :

– de raad van bestuur beheert de belangen van de vereniging. Hij vertegenwoordigd en verbindt geldig de vereniging in alle gerechtelijke en buitenrechterlijke handelingen met inbegrip van de daden van beheer en beschikking zonder dat daartoe een bijzondere machtiging van de algemene vergadering is vereist. Hij mag dus alle rechtshandelingen stellen, dienstig of noodzakelijk voor het verwezenlijken van het doel van de vereniging voor zover zij door de wet of de statuten niet aan de algemene vergadering worden voorbehouden.
– De raad van bestuur stelt de agenda op en roept de algemene vergadering bijeen.

Artikel 18 :

– Voor de financiële verrichtingen met de rekening courant zijn twee handtekeningen van de drie hiervoor aangewezen bestuursleden voldoende. Voor het beheer van de financiële reserves moeten de vier bestuursleden handtekenen.

Hoofdstuk VI – Dagelijks bestuur

Artikel 19 :

– De raad van bestuur mag een dagelijks bestuur benoemen. De leden van dit dagelijks bestuur worden verkozen bij gewone meerderheid. De raad van bestuur kan deze personen op elk gewenst moment ontslaan.

Artikel 20 :

– De handelingen van dagelijks bestuur zijn de bestuurshandelingen die de noden van het dagelijks leven van de vereniging of die welke zowel wegens hun geringe belang als wegens de nood aan een snelle oplossing geen optreden van de raad van bestuur verantwoorden. De raad van bestuur zal de bevoegdheden van het dagelijks bestuur verder specificeren.

Hoofdstuk VII – rekeningen

Artikel 21 :

– Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het eerste boekjaar van de vereniging loopt van de oprichting tot 31 december 2008

Hoofdstuk VIII Ontbinding, vereffening

Artikel 22 :

– Bij ontbinding worden de activa, na vereffening van de schulden, aan een vereniging met een gelijkaardig doel.

Benoemingen :

De algemene vergadering heeft tijdens de oprichtingvergadering van 10 oktober 2008 de volgende personen verkozen als bestuurders :

1- Bestuurder……………………….. plaatsvervangend bestuurder……………………
2- Bestuurder……………………….. plaatsvervangend bestuurder……………………
3- Bestuurder……………………….. plaatsvervangend bestuurder……………………
4- Bestuurder……………………….. plaatsvervangend bestuurder……………………
5- Voorzitter …………………………………..

Advertisements

Entry filed under: Legal.

Archi: Utopia 23? Archi: 28.08 & 17.09 Verslag / Compte Rendu

3 Comments Add your own

 • 1. mark  |  September 18, 2008 at 5:51 pm

  De statuten die op de blog staan zijn een eerste ontwerp. Gezien de belangrijkheid van dit document nodigen we iedereen uit hier commentaar en/of kritiek op te geven. Ook notaris Moeykens heeft dit ontwerp gekregen.

  Reply
 • 2. mark  |  September 18, 2008 at 6:12 pm

  traduction : les statuts qui sont sur le blog sont un premier projet. Etant donné l’importance du document nous invitons tout le monde a commenter et critiquer. Le notaire Moeykens a aussi reçu ce document.
  Note : étant donné la longueur et la difficulté, il n’y a pas de traduction au stade projet. Demandez une explication à vos amis bilingues! Le texte + commentaires sera traduit avant le 10 octobre.

  Reply
 • 3. Joost  |  September 24, 2008 at 1:38 pm

  Ik heb via mail een aantal opmerkingen gestuurd naar de groep legalisten.

  groeten,
  Joost

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


About Us

A new way to live in the city for a group of about 80 Brutopians. A project to build together in an economical and ecological way.

Looking for a GREEN office?

Categories

Recent Posts

hits counter
September 2008
M T W T F S S
« Aug   Oct »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

%d bloggers like this: