Archive for October 4, 2008

Réunion Générale / Algemene Vergadering van 10 oktober

Nous fondons notre asbl pour un achat collectif le 10 10 2008!

Où ? au KVS, rue de Laeken à Bruxelles le 10/10 à 19 h 30

Rendez-vous devant l’entrée du public parce que le service de sécurité du KVS demande qu’on entre tous ensemble. Donc : être à l’heure!

Le nom “Utopia” apparait déjà sous 136 formes dans le Moniteur. Nous cherchons donc quelque chose de plus original et on nous a proposé déjà Brutopia… City 3….Vos idées sont bienvenues : utopiawebmaster@gmail.com

Ordre du jour

1. Quelques mots sur l’achat collectif pour les derniers arrivés

2. Chaque groupe de travail prépare une courte intervention. (il y aura un beamer et un écran) :
–    communauté
–    architecture
–    website
–    juridique

3.     Statuts : vous trouverez sur notre blog, (http://www.utopiabrussels.wordpress.com) la dernière version des statuts. Les membres devront les signer. Il faut donc les lire  attentivement. Placez déjà vos commentaires et questions sur le blog.

4.    Cotisation : seuls les membres ont droit de vote. Nous ferons donc la liste des membres. Les statuts prévoient une cotisation (50 €). Nous ne pouvons pas ouvrir un compte tant que l’asbl n’existe pas, c’est pourquoi nous vous demandons exceptionnellement de venir avec des sous. Le groupe finance s’occupe des reçus.

5.    Election d’un conseil d’administration
: il est composé de 5 administrateurs et de 5 suppléants. Vos candidatures sont attendues avec impatience sur le blog. Envoyez les au webmaster (utopiawebmaster@gmail.com).

6. Il n’y a rien à boire ou à grignoter dans cette salle du KVS. Amenez quelque chose, il n’est pas interdit de partager avec vos futurs voisins.

Wij stichten onze vzw voor een samenaankoop op 10.10.2008

–    Waar ? in de KVS  te Brussel op 10 oktober om 19u30.

Afspraak voor de publieksingang want de veiligheidsdienst van de KVS vraagt dat we allemaal tegelijk binnenkomen, dus gelieve op tijd te komen aub.

–    De naam : De naam Utopia is in allerlei combinaties al 136 keer vermeldt in het staatsblad. We zijn dus op zoek naar een originele naam. City3 en Brutopia zijn tot nog toe voorgesteld. Jullie voorstellen zijn welkom op utopiawebmaster@gmail.com

Agenda :

1- Korte uitleg samenaankoop voor de nieuwe geïnteresseerden

2- de werkgroepen geven een korte stand van zaken (er is een beamer en een scherm beschikbaar).
–    gemeenschappelijk
–    architectuur
–    website
–    juridisch

3-    statuten :  Op onze blog (http://www.utopiabrussels.wordpress.com) kunnen jullie de laatste versie van de statuten lezen. De leden zullen deze statuten tekenen. Het is dus best deze zorgvuldig te lezen. Commentaar en vragen mag u op de blog plaatsen.

4-    lidgeld : Alleen de leden hebben stemrecht. Op deze stichtingsvergadering maken we dan ook een ledenlijst. De statuten bepalen de betaling van het lidgeld (50€). Omdat we pas een rekening kunnen openen als de vzw gesticht is vragen we jullie om dit voor deze ene keer contant te betalen. De groep financiën zal zorgen voor het betalingsbewijs.

5-    Verkiezing van de Raad van Bestuur :  Deze bestaat uit 5 bestuursleden en 5 plaatsvervangers. Met ongeduld verwachten we jullie kandidatuur op de blog. Op te sturen naar de webmaster (utopiawebmaster@gmail.com).

6- Er is in de zaal van de KVS niets te drinken of te knabbelen. Dus breng best iets mee, het is zelfs niet verboden dit te delen met je toekomstige buren.

tot vrijdag,

October 4, 2008 at 9:17 am Leave a comment

Utopia statuten / statuts (versie finaal)

STATUTEN VZW BRUTOPIA

HOOFDSTUK I  – NAAM, ZETEL, DOEL, TAAL, DUUR

Artikel 1 :

De naam van de vereniging is : vzw BRUTOPIA


Artikel 2 :

De zetel van de vereniging is gevestigd in de Gustave Schildknechtstraat, 33, 1020 Laken
met als gerechtelijk arrondissement Brussel.

Artikel 3 :

Het doel van de vereniging is :

a-     de personen te verenigen om een gemeenschappelijke aankoop van een gebouw en/of terrein te realiseren waarna de nodige renovatiewerken en/of verbouwingen en/of nieuwbouw moeten worden uitgevoerd. Dit moet resulteren in een geheel van appartementen en/of woningen en/of ruimtes voor economische, professionele of socio-culturele activiteiten. Al deze opgesomde ruimtes worden hierna “lot” genoemd. Parkingplaatsen en kelders worden niet beschouwd als lot.

b-     alles in het werk te stellen om deze collectieve aankoop mogelijk te maken.
Zoals :

§ 1.     het organiseren van werk- en voorlichtingsvergaderingen;
§ 2.     onderhandelingen voeren en verbintenissen aangaan om een optie op de aankoop te verkrijgen, te verlengen en over te dragen aan de individuele kopers;
§ 3.    het aankopen/verwerven van onroerende goederen of zakelijke rechten met het oog op de wedervervreemding in het kader van een project van collectieve aankoop;
§ 4.     het vervreemden van onroerende goederen of zakelijke rechten in het kader van een project van collectieve aankoop;
§ 5.     het aangaan van leningen en kredieten met het oog op de financiering van projecten van collectieve aankoop;
§ 6.     het verstrekken van zekerheden zoals hypotheek of pand of overdracht van schuldvordering met het oog op de verwezenlijking van projecten van collectieve aankoop;
§ 7.     architecten en experten aan te stellen voor de verbouwing en/of nieuwbouw;
§ 8.     het aanvragen van de nodige vergunningen en andere noodzakelijke attesten, van welke aard ook;
§ 9.     al wat nodig is om de kandidaat-kopers te informeren, aan te trekken en te verenigen;
§ 10.     de financiële verplichtingen van de collectieve aankoop te beheren, de globale en individuele afrekeningen op te stellen, voorschotten op te vragen, garanties te eisen en de modaliteiten hiervoor vast te stellen.

c-     de taak uitoefenen van syndicus binnen de vereniging van mede-eigenaars. Indien wordt gekozen voor een externe syndicus oefent de vzw de controle uit en levert ze bijstand.

d-     de samenhorigheid en het samenleven van de bewoners bevorderen. Het creëren van een culturele en sociale ontmoetingsplaats voor de bewoners en buurtbewoners van de collectieve aankoop. De vereniging kan ook de nodige infrastructuur uitbouwen voor het bereiken van dit doel en hiertoe beroep doen op bijdragen van de leden en op tussenkomsten van de overheid of sympathisanten.

Artikel 4 :

De vereniging is tweetalig. Voor alle externe en interne communicatie gebruikt de vereniging het Nederlands en/of het Frans. Indien er interpretatieverschillen zijn tussen de twee talen, zal de raad van bestuur bij eenvoudige meerderheid beslissen over de juiste interpretatie van de teksten.

Artikel 5 :

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II – LEDEN

Artikel 6 :

Het aantal vaste leden van de vzw is onbeperkt. Het minimum aantal is 5.

Artikel 7 :

Om vast lid te worden van de vzw moeten de natuurlijke personen of rechtspersonen voldoen aan volgende voorwaarden en formaliteiten :

§ 1.     De oprichters van de vzw zijn automatisch vast lid.
§ 2.     Voor de nieuwe kandidaten: Een schriftelijke aanvraag indienen, de statuten naleven en de doelen van de vzw bevorderen. De raad van bestuur beslist over hun toelating.
§ 3.     Het jaarlijkse lidgeld betalen van max. € 100  (gekoppeld aan de gezondheidsindex).
§ 4.    Van zodra de algemene vergadering beslist om voor een pand en/of bouwgrond een haalbaarheidstudie te bestellen, moeten de leden binnen de 14 dagen volgend op de beslissing hun bijdrage betalen voor deze studie met een maximum van € 1000. Indien leden hun lidmaatschap opzeggen na de haalbaarheidstudie wordt dit bedrag slechts terugbetaald na de aankoop van het gebouw en/of bouwgrond.
§ 5.     Indien leden hun lidmaatschap opzeggen binnen de twee dagen nadat de algemene vergadering beslist heeft de haalbaarheidsstudie te bestellen, moeten zij deze bijdrage van € 1000 niet betalen.
§ 6.    Wanneer de algemene vergadering beslist om het pand en/of bouwgrond te kopen moeten de leden binnen de 14 dagen volgend op de beslissing een lening zonder interesten toestaan aan de vzw zodat het voorschot kan worden voldaan in naam van de individuele kopers (max. € 10.000). Deze lening wordt terugbetaald op het moment van de aankoop van het lot door deze som in mindering te brengen van de aankoopsom.
§ 7.     Wanneer een lid wenst uit te treden moet hij de raad van bestuur hiervan door middel van een aangetekende brief op de hoogte brengen.
§ 8.     De uitsluiting van een lid kan enkel worden uitgesproken door de algemene vergadering met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
§ 9.     Een lid dat zijn bijdrage of lidgeld, zoals hierboven bepaald, niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen. Dit ontslag gaat in de vijfde werkdag volgend op de postdatum van de aanmaningsbrief (e-mail of gewone postbrief).


Artikel 8 :

De vaste leden hebben het recht deel te nemen aan alle activiteiten van de vereniging en te helpen de doelstelling te realiseren. Zij hebben het recht de algemene vergaderingen en de werkgroepvergaderingen van de vzw bij te wonen en er het woord te voeren. Zij kunnen deelnemen aan de stemmingen.
Zij zijn verkiesbaar als lid van de raad van bestuur evenals van het dagelijks bestuur.
De rechten van de leden kunnen gewijzigd worden bij beslissing van tweederde meerderheid van de algemene vergadering.
De vaste leden hebben het recht om elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, als agendapunt aan te brengen. De voorstellen dienen schriftelijk en ten laatste 14 dagen voor de geplande algemene vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur te worden meegedeeld.

HOOFDSTUK III – ORGANEN

Artikel 9 :

De organen van de vereniging zijn :
– de algemene vergadering
– de raad van bestuur
– dagelijks bestuur


HOOFDSTUK IV – ALGEMENE VERGADERING


Artikel 10 :

De algemene vergadering bestaat uit alle vaste leden van de vereniging. Een afwezig lid kan zich door één van de aanwezige leden laten vertegenwoordigen indien hij/zij daartoe een schriftelijke volmacht heeft gegeven en de voorzitter hiervan ten laatste bij de opening van de vergadering heeft geïnformeerd. Een aanwezig lid kan maar één afwezig lid vertegenwoordigen.
De voorzitter van de vereniging zit de algemene vergadering voor. Als de voorzitter afwezig is duidt de raad van bestuur één van haar leden aan als plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 11 :

De algemene vergadering is bevoegd voor :

1° het wijzigen van de statuten;
2° de benoeming en afzetting van de bestuurders;
3° de kwijting aan de bestuurders;
4° de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
5° de ontbinding van de vereniging;
6° de uitsluiting van een lid;
7° alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Alles wat in de wet of de statuten niet is toegekend aan de algemene vergadering ressorteert onder de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Artikel 12 :

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen wanneer:

1°  er een belangrijke beslissing moet worden genomen;
2°  een vijfde van de vaste leden zulks vraagt;
3°  ten minste één keer per jaar in de eerste zes maanden na de afsluiting van het          boekjaar zodat de begroting en de rekeningen kunnen worden goedgekeurd. De termijn voor een bijeenroeping is ten minste acht dagen. De oproeping kan per brief of via e-mail en hiervan hoeft geen bewijs te worden geleverd. De oproepingsbrief vermeldt plaats, datum, tijdstip en agenda van de algemene vergadering.

Artikel 13 :

Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of het derde lid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
Behalve in de gevallen die uitdrukkelijk in de statuten worden omschreven, beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde vaste leden.

Artikel 14:

De besluiten van de algemene vergadering worden, in het Nederlands of het Frans,  ingeschreven in het register van de notulen en worden ondertekend door de voorzitter en een bestuurder. Dit register kan in de zetel van de vereniging worden geraadpleegd.


HOOFDSTUK V – RAAD VAN BESTUUR

Artikel 15 :

§ 1.     De raad van bestuur bestaat uit vijf vaste leden die één van hen verkiest als voorzitter en één als penningmeester.
§ 2.     De algemene vergadering verkiest eveneens vijf plaatsvervangende bestuursleden.
§ 3.     Deze verkiezing gebeurt bij middel van een geheime stemming. De kandidaten die de meeste stemmen halen zijn verkozen.
§ 4.     Hij/zij krijgt een mandaat van twee jaar en dat mandaat is hernieuwbaar.
§ 5.     Een bestuurslid kan altijd door de algemene vergadering worden ontslagen.
§ 6.     Een bestuurslid kan altijd ontslag nemen. Hiervoor dient hij een schriftelijk verzoek in bij de voorzitter.
§ 7.     Zowel in het geval het bestuurslid ontslagen wordt of zelf ontslag neemt, wordt zijn/haar taak overgenomen door de vervanger totdat er een nieuw bestuurslid is verkozen. De ex-bestuurder blijft dan vast lid van de vzw.

Artikel 16 :

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De voorzitter zit de vergadering voor. Bij afwezigheid van de voorzitter beslist de raad van bestuur wie hem/haar vervangt.

Artikel 17 :

§ 1.     De raad van bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. De plaatsvervangende bestuursleden hebben stemrecht indien het bestuurslid dat zij vervangen afwezig is.
§ 2.     De raad van bestuur kan alleen besluiten nemen als ten minste drie bestuursleden of hun vervangers aanwezig zijn.
§ 3.    De raad van bestuur is een collegiaal orgaan dat beslist bij meerderheid van stemmen.

Artikel 18 :

De besluiten van de raad van bestuur worden, in het Nederlands of het Frans,  ingeschreven in het register van de notulen en worden ondertekend door de voorzitter en een bestuurder. Dit register kan in de zetel van de vereniging worden geraadpleegd.

Artikel 19 :

§ 1.    De raad van bestuur beheert de belangen van de vereniging. Zij vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging in alle gerechtelijke en buitenrechterlijke handelingen met inbegrip van de daden van beheer en beschikking zonder dat daartoe een bijzondere machtiging van de algemene vergadering is vereist. Zij mag dus alle rechtshandelingen stellen, dienstig of noodzakelijk voor het verwezenlijken van het doel van de vereniging voor zover deze door de wet of de statuten niet aan de algemene vergadering worden voorbehouden.
§ 2.    De bestuurders zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.
§ 3.    Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
§ 4.    De raad van bestuur stelt de agenda op en roept de algemene vergadering bijeen.

Artikel 20 :

Voor de financiële verrichtingen met de rekening-courant zijn twee handtekeningen van de drie hiervoor aangewezen bestuursleden voldoende. Eén van de drie is de penningmeester.Voor het beheer van de financiële reserves moeten vier bestuursleden handtekenen, waaronder de penningmeester.

HOOFDSTUK VI – DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 21 :

De raad van bestuur mag een dagelijks bestuur benoemen. De leden van dit dagelijks bestuur worden verkozen bij gewone meerderheid. De raad van bestuur kan deze personen op elk gewenst moment ontslaan.


Artikel 22 :

Het dagelijks bestuur zorgt voor de dagelijkse handelingen van de vzw die geen interventie behoeven van de raad van bestuur gezien hun gering belang of handelingen waarvoor een snelle interventie noodzakelijk is. De raad van bestuur zal de bevoegdheden van het dagelijks bestuur verder specificeren.

HOFDSTUK VII – REKENINGEN


Artikel 23 :

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het eerste boekjaar van de vereniging loopt van de oprichting tot 31 december 2008

HOOFDSTUK VIII – ONTBINDING, VEREFFENING


Artikel 24 :

Bij ontbinding worden de activa, na vereffening van de schulden, aan een vereniging met een gelijkaardig doel geschonken.

Artikel 25 :

Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de Wet van 27 juni 1921 als ge¬wijzigd door de Wet van 2 mei 2002 gelden.

Gedaan te Brussel op 10 oktober 2008 op twee originele exemplaren.

Benoemingen :

De algemene vergadering heeft tijdens de oprichtingvergadering van 10 oktober 2008 de volgende personen verkozen als bestuurders :

1-    Bestuurder Sarah Bouvier, plaatsvervangend bestuurder Bart Danckaert
2-    Bestuurder Serge Fraas,  plaatsvervangend bestuurder Benoît Majerus
3-    Bestuurder Joost Vandenbroele, plaatsvervangend bestuurder Joost Vandecasteele
4-    Bestuurder Mark Van den Dries, plaatsvervangend bestuurder Marijke Van den Dries
5-    Bestuurder Tine Vandepaer, plaatsvervangend bestuurder Jos Van Pelt

STATUTS ASBL BRUTOPIA

CHAPITRE I  – NOM, SIEGE,BUT, LANGUE, DUREE

Article 1 :

Le nom de l’association est  asbl BRUTOPIA

Article 2 :

Le siège de l’asbl est fixé à rue Gustave Schildknecht, 33, 1020 Laeken , dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.


Article 3 :

Le but de l’association est :

a.    de réunir des personnes afin de réaliser l’achat collectif d’un terrain et/ou d’un bâtiment, après quoi les travaux nécessaires de rénovation et/ou de transformation et/ou de construction devront être exécutés. Le résultat attendu est un ensemble d’appartements et/ou d’habitations et/ou d’espaces destinés à des activités économiques, professionnelles ou socio-culturelles. Tous ces espaces sont appelés “lots” dans ce texte. Une place de parking ou une cave n’est pas considérée comme un lot.

b.    tout mettre en œuvre pour rendre l’achat collectif possible, entre autres :

§ 1.    organiser des réunions de travail et d’information ;
§ 2.    mener des négociations et conclure des engagements pour obtenir une option d’achat, la prolonger et la transmettre aux acheteurs individuels ;
§ 3.     acheter/acquérir des biens immobiliers ou des droits commerciaux dans le but de les revendre dans le cadre d’un projet d’achat collectif ;
§ 4.    acheter des biens immobiliers ou des droits commerciaux dans le cadre d’un projet d’achat collectif ;
§ 5.    contracter des prêts et des crédits dans le but de financer des projets d’achat collectif ;
§ 6.    fournir des garanties telles qu’une hypothèque, ou un immeuble, ou un transfert d’une reconnaissance de dette dans le but de réaliser des projets d’achat collectif ;
§ 7.    engager des architectes et des experts pour les transformations et/ou la construction ;
§ 8.    demander les permis de construire nécessaires et autres attestations ;
§ 9.    mettre tout en œuvre pour informer les candidats acheteurs, les recruter et les réunir ;
§ 10.    gérer les obligations financières de l’achat collectif, établir les comptes individuels et globaux, demander des acomptes, exiger des garanties et fixer les modalités de tout ceci.

c.    assumer la tâche de syndic pour l’association des copropriétaires. Si l’association des copropriétaires décide de choisir un syndic externe, l’asbl le contrôlera et l’assistera.

d.    favoriser la cohésion et la cohabitation des habitants. Créer un lieu de rencontre culturel et social pour les habitants et les voisins de l’achat collectif. L’association peut aussi mettre en place l’infrastructure nécessaire pour atteindre ce but et faire appel aux contributions de ses membres, aux interventions d’instances officielles ou de sympathisants.


Article 4 :

L’association est bilingue. Toute la communication interne et externe se fait en néerlandais et/ou en français. S’il existe des différences d’interprétation entre les deux langues, le conseil d’administration décidera à la majorité simple de l’interprétation correcte des textes.

Article 5 :

L’association est constituée pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II – MEMBRES


Article 6 :

Le nombre de membres effectifs de l’asbl est illimité. Il est au minimum de 5.

Article 7 :

Pour devenir membre effectif, une personne physique ou morale doit répondre aux conditions et accomplir les formalités suivantes :

§ 1.     Les fondateurs de l’asbl sont automatiquement membre effectif .
§ 2.    Pour les nouveaux candidats : introduire une demande écrite, respecter les statuts et promouvoir les buts de l’association. Le conseil d’administration décide de leur admission.
§ 3.    Payer la cotisation annuelle qui s’élève à maximum € 100 (lié à l’index santé).
§ 4.    Dès que l’assemblée générale décide de commander une étude de faisabilité pour un immeuble et/ou un terrain, les membres doivent verser leur quote-part pour cette étude dans un délai de 14 jours à partir de la date de la décision, avec un maximum de € 1000. Si des membres démissionnent de l’asbl après l’étude de faisabilité, leur quote-part ne leur sera remboursée qu’après l’achat du bien.
§ 5.    Si des membres renoncent à faire partie de l’asbl dans les 2 jours qui suivent la décision de l’assemblée générale de commander l’étude de faisabilité, ils ne doivent pas payer cette contribution de  € 1000.
§ 6.    Si l’assemblée générale décide d’acheter l’immeuble et/ou le terrain, les membres doivent consentir dans les 14 jours qui suivent la décision un prêt sans intérêt à l’asbl afin de constituer l’acompte. L’acompte est payé au nom des acheteurs individuels (maximum  € 10 000). Ce prêt sera remboursé au moment de l’achat du lot : son montant sera alors déduit du prix d’achat.
§ 7.    Si un membre souhaite démissionner, il en informe le conseil d’administration par une lettre recommandée.
§ 8.    L’exclusion d’un membre ne peut être décidée que par l’assemblée générale, avec une majorité des deux tiers des membres présents ou représentés .
§ 9.    Le membre qui n’acquitte pas sa cotisation ou sa quote-part comme déterminé ci-dessus est réputé démissionnaire. Cette démission prend cours après les 5 jours ouvrables qui suivent l’envoi d’une mise en demeure par e mail ou par lettre ordinaire.

Article 8 :

Les membres effectifs ont le droit de participer à toutes les activités de l’association et d’aider à la réalisation de ses objectifs. Ils ont le droit d’assister aux assemblées générales et aux groupes de travail de l’asbl et d’y prendre la parole. Ils y jouissent du droit de vote.
Ils peuvent être élus membres du conseil d’administration et du comité de gestion.
Les droits des membres peuvent être modifiés par une décision prise à la majorité des deux tiers des voix par l’assemblée générale.
Les membres effectifs ont le droit de faire mettre à l’ordre du jour des propositions, à condition qu’elles soient signées par au moins un vingtième des membres. Ces propositions doivent être communiquées par écrit au président du conseil d’administration au moins 14 jours avant l’assemblée générale.

CHAPITRE III – ORGANES

Article 9 :

Les organes de l’association sont  :
–    L’assemblée générale
–    Le conseil d’administration
–    Le comité de gestion

CHAPITRE IV – L’ASSEMBLEE GENERALE


Article 10 :

L’assemblée générale est constituée par tous les membres effectifs de l’association. Un membre absent peut se faire représenter par un membre présent s’il lui donne une procuration écrite, et s’il en informe le président au plus tard au début de la réunion. Un membre présent ne peut représenter qu’un seul membre absent.
Le président de l’association préside l’assemblée générale. S’il est absent, le conseil d’administration désigne son remplaçant parmi les administrateurs.

Article 11 :

L’assemblée générale est compétente pour  :
1°    modifier les statuts
2°    élire et révoquer les administrateurs
3°    octroyer la décharge aux administrateurs
4°    approuver les budgets et les comptes
5°    dissoudre l’association
6°    exclure un membre
7°    exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts

Toutes les compétences qui ne sont pas attribuées par les statuts ou par la loi à l’assemblée générale sont du ressort du conseil d’administration.

Article 12 :

Le Conseil d’administration convoque l’assemblée générale:
1°    chaque fois qu’une décision  importante doit être prise
2°    si un cinquième des membres effectifs le demande
3°    au moins une fois par an, dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’année comptable pour approuver les budgets et les comptes. Le délai pour sa convocation est d’au moins 8 jours. La convocation peut se faire par lettre ou par e mail. Il n’est pas nécessaire de produire une preuve de l’envoi. La convocation mentionne l’endroit, la date, l’heure et l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Article 13 :

L’assemblée générale ne peut valablement débattre et décider d’une modification de statuts que si cette modification  est mentionnée dans la convocation et si au moins deux tiers des membres sont présents ou représentés.
Une modification n’est acceptée que si elle est approuvée par une majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Si la modification a trait au but ou aux buts de l’asbl, la majorité nécessaire pour l’adopter  est de quatre cinquième des membres présents ou représentés.
Si moins des deux tiers des membres sont présents ou représentés à la première réunion, une deuxième réunion peut être convoquée, qui pourra valablement débattre et décider,ainsi qu’adopter des changements, avec les majorités définies au deuxième et troisième paragraphes, et ce, quel que soit le nombre de membres présents.
La deuxième réunion ne peut se tenir dans les quinze jours qui suivent la première.
A l’exception de qui est explicitement décrit dans les statuts, l’assemblée générale décide à la majorité simple des voix des membres présents et représentés.

Article 14 :

Les décisions de l’assemblée sont consignées dans un registre (en néerlandais et/ou en français) Ce registre est signé par le président et un administrateur et peut être consulté au siège de l’association.


CHAPITRE V : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 15 :

§ 1.     Le Conseil d’Administration est constitué par 5 membres effectifs qui élisent en leur sein un président et un trésorier.
§ 2.    L’assemblée générale élit également 5 suppléants.
§ 3.    Le scrutin se fait par vote secret. Les candidats qui ont le plus de voix sont élus.
§ 4.     Il/elle reçoit un mandat de deux ans, renouvelable.
§ 5.    Un administrateur peut toujours être révoqué par l’assemblée générale.
§ 6.     Un administrateur peut toujours démissionner. Dans ce cas, il envoie une demande écrite au président.
§ 7.    Dans le cas d’une révocation ou d’une démission, la tâche de l’administrateur est assumée par le suppléant jusqu’à l’élection d’un nouvel administrateur. L’ancien administrateur reste membre effectif de l’association.

Article 16 :

Le conseil d’administration est convoqué par le président ou par deux administrateurs. Le président préside la réunion. S’il est absent, le conseil d’administration désigne un remplaçant.

Article 17 :

§ 1.    Le conseil d’administration prend des décisions à la majorité simple. Les suppléants ont droit de vote si l’administrateur qu’ils remplacent est absent.
§ 2.    Le conseil d’administration ne peut prendre de décisions que si au moins 3 administrateurs ou leurs suppléants sont présents.
§ 3.     Le conseil d’administration est un organe collégial. Il décide à la majorité des voix.

Article 18 :

Les décisions du conseil d’administration sont consignées dans  un registre (en néerlandais ou en français) Ce registre est signé par le président et un administrateur et peut être consulté  au siège de l’association.

Article 19 :

§ 1.     Le conseil d’administration gère les intérêts de l’association. Il la représente et l’engage valablement dans tous les actes juridiques ou non, en ce compris les actes de gestion et de disposition, sans qu’une procuration particulière de l’assemblée générale soit requise. Il peut donc entreprendre toutes actions juridiques utiles ou nécessaires à la réalisation du but de l’association pour autant que les statuts ou la loi ne réservent pas cette compétence à l’assemblée générale.
§ 2.    La responsabilité des administrateurs est limitée à l’accomplissement des tâches dont ils ont été chargés et aux fautes commises dans leur gestion.
§ 3.    Le mandat d’administrateur n’est pas rémunéré.
§ 4.    Le conseil d’administration rédige l’ordre du jour et convoque l’assemblée générale.

Article 20 :

Pour les opérations financières à partir du compte à vue, deux signatures parmi celles des trois administrateurs désignés par le conseil d’administration sont suffisantes. Un des trois est le trésorier. Pour la gestion des réserves financières, la signature de 4 administrateurs, dont le trésorier, est requise.

CHAPITRE VI – GESTION QUOTIDIENNE

Article 21 :

Le conseil d’administration peut nommer un organe chargé de la gestion quotidienne. Ses membres sont choisis par le conseil d’administration à la majorité simple. Le conseil d’administration peut démettre un gestionnaire à tout moment.

Article 22 :

Le conseil de gestion effectue les tâches nécessaires à la vie quotidienne de l’association qui ne justifient pas l’intervention du conseil étant donné leur peu de portée, ou la nécessité d’une solution rapide. Le conseil définira plus précisément les compétences de ce comité de gestion.

CHAPITRE VII – COMPTES

Article 23 :

L’année comptable de l’association va du 1er janvier au 31 décembre. La première année comptable va de la fondation au 31 décembre 2008.

CHAPITRE VIII- DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Article 24 :

En cas de dissolution, les actifs, après paiement des dettes, sont transmis à une association ayant un but similaire.

Article 25 :

Tous les points non prévus par ces statuts sont réglés par la Loi du 27 06 1921 modifiée par la Loi du 02 05 2002

Fait à Bruxelles le 10 10 2008 en 2 originaux.

L’assemblée générale a choisi les personnes suivantes comme administrateurs lors de la réunion de fondation le 10 octobre 2008 :
1-    Administrateur Sarah Bouvier, suppléant Bart Danckaert
2-    Administrateur Serge Fraas, suppléant Benoît Majerus
3-    Administrateur Joost Vandenbroele, suppléant Joost Vandecasteele
4-    Administrateur Mark Van den Dries, suppléant Marijke Van den Dries
5-    Administrateur Tine Vandepaer, suppléant Jos Van Pelt

October 4, 2008 at 7:47 am 1 comment


About Us

A new way to live in the city for a group of about 80 Brutopians. A project to build together in an economical and ecological way.

Looking for a GREEN office?

Categories

Recent Posts

hits counter
October 2008
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031