RVB / CA 02.07 verslag / compte rendu

July 7, 2009 at 9:41 am Leave a comment

Version FR plus bas…

Aanwezig: Jos, Serge, Tine, Mark, Bart

Verontschuldigd: Joost, Joost, Sarah, Marijke, Benoît

Werkgroep Financiën

Lenneke van de Werkgroep Financiën was even kort aanwezig. De ‘financiële tijdslijn’ wordt fijngetuned. Lenneke maakt hem af tegen half juli in samenspraak met Tine.

Een overzicht van de timing van de toekomstige uitgaven is noodzakelijk. We moeten namelijk weten wanneer hoeveel geld beschikbaar moet zijn voor de betaling van de rekeningen die binnenkomen.

Naar alle waarschijnlijkheid zal er extra geld van de leden bovenop de 10.000 euro nodig zijn. Hoeveel exact is nog niet duidelijk. We zullen dit in ieder geval voldoende op voorhand moeten communiceren met de leden.

Lenneke stelde de vraag of er geen verzekering van de bestuursleden nodig is. Omdat het toch om grote verantwoordelijkheden gaat, voor grote bedragen… Mark stelt voor dit voor de zekerheid te checken bij een jurist. (Ruben?)

Voor de vrijwilligers van Brutopia is het voor alle duidelijkheid zo dat één ieder ten allen tijden verantwoordelijk is voor zijn eigen doen en laten. En dat dit dus via ieders eigen verzekering gebeurt. Werkgroep Gemeenschap doet een rondschrijven om dit duidelijk te maken aan alle leden.

Nog maar 5 leden hebben hun ‘solvabiliteits’ bewijspapieren ingediend bij Jos. Hij organiseert een mailronde. Ze moeten eind juli binnen zijn!

Opvolging onderzoek verontreiniging

De verontreiniging op het terrein is niet afkomstig van het puin zoals eerder gedacht door het onderzoeksbureau. Volgens de laatste berichten is er ook verontreiniging in het grondwater. Er is een extra boring nodig. Het einde van het onderzoek zal tegen eind september zijn. Dit valt binnen onze planning.

BBQ op 11 juli

Zijn er nog mensen die we officieel moeten uitnodigen?

De RvB stelt voor dat de gevraagde deelname in de kosten van 10 euro op voorhand wordt gestort op de rekening van Brutopia. Dus liever niet contant.

Keuze adviesbureau Bouwfysisch Ingenieur

We willen ons laten adviseren door specialisten op het vlak van veiligheid, ecologie en energie / prestatie. Bij het schrijven van ons dossier ‘Voorbeeldhuizen’, in de conceptiefase, tijdens het bouwen zelf en ook een korte periode van opvolging daarna.

Er zijn 2 bureaus die komen boven drijven. “Matriciel” uit Louvain-La-Neuve (UCL gelieerd) en “Daidalos” uit Leuven (VUB gelieerd). Beiden kosten ongeveer 60.000€ ex btw en zijn niet gebudgetteerd in de 1.350€/m². We hopen deze terug te verdienen met de te verwachte premie voorbeeldhuizen of/en passief bouwen. Uiteindelijk werd geopteerd voor Daidalos. Serge zal hen contacteren om verheldering te vragen bij het gevraagde percentage (1,2%) op de cascowerken.

Enkele argumenten:

-Grootte van het bureau.

-Stekke+Fraas spreken hun voorkeur uit voor Daidalos. Ze kunnen zich voorstellen zeer goed met hen te kunnen samenwerken.

-Enthousiasmerende persoonlijkheid op vlak van “exemplair” bouwen.

-Als we niet geselecteerd worden voor ‘Voorbeeldhuizen’ kunnen we de samenwerking stopzetten en zal dit ons minder hebben gekost dan bij Matriciel (9300 ipv 15000).

Nieuwe data

11.08: AV / AG

De AV van 19.08 is afgeschaft omdat het ontwerp op die datum moet zijn goedgekeurd door de Brutopisten. Groep 3 zal ook hier worden uitgenodigd om kennis te maken met het project. Maar heeft geen beslissingsrecht. Deze vergadering gaat door bij Stekke+Fraas, Jaargetijdenlaan 96 te Elsene om 19u.

06.08 / RVB / AC

De RVB van 11.08 is afgeschaft zodat dit de voorbereidende vergadering wordt van de AV. Gaat door bij Mark thuis in de Gustave Schildknechtstraat 33 te Laken om 19u.

Werkgroep Architectuur

Serge brengt verslag uit van de laatste vergadering. Op basis van de opmerkingen hebben de architecten in tussentijd een plan 2. Verslag van deze vergadering plus de schetsen van plan 2 zijn intussen op de blog te raadplegen.

De individuele gesprekken met de architecten zullen gaan gebeuren in de loop van de 2de helft van oktober 2009. Dan zullen ook de prijzen bekend moeten zijn…

Stemmen tijdens de AV

De stemming tijdens de meest recente AV is nogal chaotisch verlopen. Wat kunnen we daaraan verhelpen?

Voorstellen:

-Discussiepunten ten gronde op voorhand op de blog ipv een debat over details op de AV zelf.

-Op voorhand duidelijker stellen waarover er precies gestemd gaat worden.

-Een lijst van vragen aan de AV wordt op voorhand goedgekeurd door de RvB (als filter).

Wat is een goede meerderheid?

Is er een onderscheid nodig tussen stemmen over ‘gewone’ zaken en ‘cruciale’ aangelegenheden?

Is een systeem van twee meerderheden nodig: een gewone meerderheid voor ‘gewone’ zaken en een 60% of zelfs 2/3de meerderheid bij ‘cruciale’ aangelegenheden?

Wie bepaalt wat een ‘cruciale’ aangelegenheid is? De RvB? Is er sprake van een ‘cruciale’ aangelegenheid alleen als er (grote) financiële gevolgen zijn van een keuze voor of tegen?

Op de volgende RvB moeten we hierover beslissen. Duidelijkheid is nodig.

Dossier Voorbeeldhuizen

Thibaut Hermans van Leefmilieu Brussel-BIM adviseert ons hetvolgende:

Focussen op dat wat ons onderscheidt: de filosofie en het werken met werkgroepen. De werkgroep Gemeenschap schrijft over de algemene principes en de eigen manier van werken, elke werkgroep voor zich schrijft over de eigen werking.

Ervaring en reproduceerbaarheid van een project is van belang. Dankzij Mark en de Tréfilerie hebben we dat. Mark schrijft.

Focussen op gemeenschappelijke zaken als autodelen, tuin, gezamenlijke aankopen,… Werkgroep Gemeenschap schrijft.

Het zou goed zijn dat iedereen zich engageert voor een ecologische afwerking van zijn eigendom.

Iets vertellen over de keuze van de site in de Vorst: waarom daar? Over de mogelijkheden van een andere mobiliteit. Ook omdat we minder parkeerplaatsen in het gebouw voorzien dan er appartementen zijn. Wie schrijft?

Algemeen verhaal: een verontreinigde stadskanker evolueert naar een gezond stuk woongebied. Mark schrijft.

N.B.

Teksten worden opgestuurd naar Anne Gancberg en Sarah Bouvier:

a.gancberg(@)skynet.be

pystach(@)hotmail.com

Zij doen immers de eindredactie.

———————————————————————————————–

Présents: Jos, Serge, Tine, Mark, Bart

Excusés: Joost, Joost, Sarah, Marijke, Benoît

Gr finances

Lenneke du gr fin était présente au début de la réunion. « La ligne du temps financière » a été affinée. Lenneke va la terminer avant le 15/7 avec Tine.

On doit avoir une vue sur les dépenses financières futures, en particulier combien d’argent doit être disponible à quel moment.

Il est très probable que les 10 000 euros des membres ne suffiront pas. Il faudra communiquer suffisamment tôt avec les membres à ce sujet.

Lenneke demande si les membres du CA ne devraient pas avoir une assurance, parce que leur responsabilité porte sur de grosses sommes. Mark propose de faire vérifier cela par un juriste (Ruben?)

Quant aux volontaires de Brutopia, chacun est à tout moment responsable de ses actes. Ce sont donc les assurances individuelles qui pourraient être concernées. Le gr communauté rappellera cela par écrit à tout le monde.

Seuls 5 membres ont envoyé à Jos les preuves de leur solvabilité. Il fera un rappel par mail et doit avoir les preuves avant la fin juillet.

Suite de l’analyse pollution

Contrairement à ce que croyait le bureau d’études, la pollution sur le terrain ne provient pas des déchets. Les derniers résultats font état de pollution d ans l’eau souterraine. Un forage supplémentaire est nécessaire. L’étude sera finie fin septembre et cela concorde avec notre planning.

BBQ le 11 juillet

Y a-t-il encore des gens à inviter?

Le CA propose que la participation de 10 € soit versée à l’avance sur le compte de Brutopia. Donc de préférence pas de cash.

Choix du bureau de conseiller en énergies

Nous avons besoin d’avis de spécialistes sur le plan de la sécurité, de l’écologie et des prestations énergétiques, et ceci pour rédiger le dossier « Maison exemplaire », dans la phase de conception, pendant la construction elle-même et pendant une courte période de suivi ensuite.

Il y a 2 bureaux qui émergent : “Matriciel” à Louvain-La-Neuve (lié à l’UCL) et “Daidalos” à Louvain (lié à la VUB). Tous deux coûtent environ 60 000 € HTVA et ne sont pas budgetés dans le prix de 1.350€/m². Nous espérons compenser ces montants par les primes pour la « Maison exemplaire » et/ou pour la construction passive. On finit par choisir Daidalos. Serge les contactera pour demander des éclaircissements sur le pourcentage (1,2%) sur les cascos.

Quelques arguments:

-la taille du bureau.

-Stekke+Fraas préfèrent Daidalos. Ils pensent pouvoir avoir une excellente collaboration avec eux.

-Personnalité enthousiaste pour construire d’une façon “exemplaire”

-Si nous ne sommes pas sélectinnés pour les “maisons exemplaires,”, nous pouvons arrêter la collaboration, et cela nous coûtera moins qu’avec Matriciel (9 300 au lieu de 15 000).

Nouvelles dates

11.08: AG

L’AG du 19/8 est supprimée parce que le projet doit être approuvé avant cette date par les Brutopistes. Le gr 3 sera invité pour qu’il se familiarise avec le projet. Il n’a cependant pas le droit de voter. Cette réunion a lieu chez Stekke+Fraas, av des Saisons 96 à ixelles à 19 h.

06.08 : CA

Le CA du 11/08 est annulé. On préparera l’AG. Cette réunion a lieu chez Mark rue Gustave Schildknechtstraat 33 à Laeken, à 19 h

Gr Architecture

Serge informe le CA sur la dernière réunion. Sur base des remarques, les AR ont élaboré une deuxième version. Ces esquissess et le rapport de la réunion peuvent être consultées sur le blog.

Les entretiens individuels avec les AR auront lieu pendant la deuxième moitié d’octobre 2009. On connaîtra alors les prix….

Votes à l’AG

Les votes de la dernière AG ont été assez chaotiques. Comment améliorer cela?

Propositions:

-Points fondamentaux à mettre à l‘avance sur le blog au lieu de discuter tous les détails à l’AG.

-Annoncer à l’avance clairement sur quoi on va voter.

-Une liste de questions à l’AG sera approuvée à l’avance par le CA (comme filtre)

Quelle majorité?

Y at-il une différence entre voter sur des « affaires courantes » ou sur des «sujets cruciaux” ?

Un système de 2 majorités est-il nécessaire (une majorité simple et une majorité de 60% ou même des 2/3 pour les points cruciaux) ?

Qui définit les points cruciaux? Le CA ? Les points cruciaux sont-ils ceux qui ont de grandes implications financières?

On décidera au prochain CA. Il faut encore clarifier.

Dossier « Maisons exemplaires »

Thibaut Hermans de l’IBGE nous donne les conseils suivants :

Mettre l’accent sur ce qui nous différencie : la philosophie et le fonctionnement des gr de travail. Le gr Communauté rédigera les principes généraux et la façon de travailler et chaque gr décrira son fonctionnement.

L’expérience et la reproductibilité du projet sont importants. Mark rédigera en utilisant ce qu’il sait de la Tréfilerie.

Mettre l’accent sur l’aspect communautaire tel que partager les autos, le jardin, des achats communs… Le gr Communauté rédige.

Ce serait bien que chacun s’engage sur une finition écologique de son lot.

Raconter quelque chose sur le choix du,site à Forest : pourquoi là? Ajouter aussi les possibilités d’une autre mobilité. Aussi le fait qu’il y aura moins de parkings que d’appartements Qui écrit ?

Récit en général : un chancre urbain pollué devient un endroit habité sain. Mark écrit.

N.B.

Les textes doivent être envoyés à Anne Gancberg ent Sarah Bouvier:

a.gancberg(@)skynet.be

pystach(@)hotmail.com

qui se chargeront de la rédaction finale.

Advertisements

Entry filed under: RVB / CA.

2e esquisse! Infos dernière minute!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


About Us

A new way to live in the city for a group of about 80 Brutopians. A project to build together in an economical and ecological way.

Looking for a GREEN office?

Categories

Recent Posts

hits counter
July 2009
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d bloggers like this: