Posts filed under ‘Architecture’

Le petit livre vert / het klein groen boekje

Tout ce qu’il faut savoir sur les finitions de votre appart:

HET KLEIN GROEN BOEKJE / LE PETIT LIVRE VERT est à télécharger ICI

August 20, 2012 at 7:20 pm Leave a comment

Protected: Architectuur : 24 juni 2010

This content is password protected. To view it please enter your password below:

July 1, 2010 at 10:42 am Enter your password to view comments.

Verslag vergadering archi 30.04.2010

1. Het bezoek aan Saarbrücke gaf een goed beeld van het Kalzip materiaal dat S+F willen gebruiken voor Brutopia.

Bob vraagt zich af of het voordeel van lange continue banden hier niet minder speelt dan bij het bezochte voorbeeld ?
De keuze voor het gevelmateriaal lijkt Bob ook evidenter in de VanVolxemstraat dan aan de Merodestraat (kleinschaligere en uniformere bebouwing).

S+F zijn nog in een onderzoeksfase en schuiven dit materiaal nog niet als definitieve keuze naar voren; zij krijgen eerstdaags een budgetinschatting van Kalzip, gaan nog een bijkomend gebouw in Den Haag bezoeken (waar de natuurgrijs kleurige banden zijn gebruikt) en zullen dan hun keuze maken.
Zij zijn wel overtuigd van de combinatie van dit materiaal met de andere gevelelementen zoals de balkons en de ramen met zonnewering.

Zink behoort evengoed nog tot de opties – Bob vraagt of dit materiaal zich niet meer leent tot de veelheid aan doorboringen en aansluitingen? Vmzink bereid een argumentatie voor om de duurzaamheid van hun materiaal aan te tonen (volgens de NIBE duurzaamheidsmeter die £BATEX gebruikt behoort zink tot de minst ecologische categorie).

Jan wil een betere indruk krijgen van de combinatie van gevelbekleding op de coursives (houten bekleding?) en de keuze van metalen bardage.

Om een antwoord te bieden aan de gestelde vragen worden een aantal beelden / collages / impressies gemaakt van het effect en uitzicht van dit materiaal op het bouwvolume van Brutopia. Dit om te zien hoe de vele verspringingen/aansluitingen van de coursives, terrassen etc samengaan met de materiaalkeuze.

2. De concertatiecommissie komt bijeen op 15 juni, wat voor een extra maand vertraging zal zorgen – de gemeente heeft het volledigheidsattest te laat doorgestuurd. Mark neemt contact op met Sandra Tandazo, de nieuwe verantwoordelijke voor ons dossier bij de gemeente, om te pleiten voor een snellere afhandeling

3. Vrijdag 31april is er opnieuw een technische vergadering. S+F melden dat de ingenieurs van Fti en Daidalos maar zelden (op tijd) verschijnen op vergaderingen.
Bert is de nieuwe persoon die zich namens daidalos mee buigt over de akoustische vraagstukken van het project.
Worden er verslagen opgemaakt van deze vergaderingen?

4. Jan meldt dat cinema Arenberg nog steeds plannen heeft om op de Av VanVolxem een project te starten – er zijn politici die dit mee op hun promotiebrochures vermelden.

5.  Pierre vroeg hoe het zat met de overkoop van de gemene muren. Serge is overtuigd dat dit niet zal moeten, tenzij voor een minimaal stukje.

6. Volgens het BIM zijn de wettelijke verplichtingen omtrent sanering van Gravé afgerond. In de koopakte met Gravé werd echter wel gesteld dat het terrein “bouwklaar” moest worden verkocht – Gravé zal dus de kosten moeten dragen. Er is ook één terrein (51 E 5) waar het BIM verder onderzoek vraagt eens de onderplaat van de woning verwijderd wordt bij afbraak. Dit terrein ligt naast de ondergrondse parkingzone aan de Merodezijde maar het is nog niet duidelijk of er door dit bijkomend onderzoek vertraging zal optreden.

7. De garantie van 5 % die van elke factuur aan de aannemer wordt afgehouden wordt pas bij voorlopige oplevering (2,5%) en één jaar nadien (2,5%) volledig uitbetaald aan de aannemer. Dit bedrag zou dus eventueel gebruikt kunnen worden als overbruggingskrediet in afwachting van de BATEX premie. Er moet dan in de administratieve bepalingen van het bestek wel vermeld worden dat de garantie niet op een geblokkeerde bankrekening wordt geplaatst.

8. Notaris Jo Debyser vraagt om tegen de eerste mei alle parkeerplaatsen en bergingen toe te kennen aan de diverse loten. S+F zullen de beste plaatsen zo logisch mogelijk toekennen en dit op de eerstvolgende AV voorstellen.

9. Het afbraakdossier en het zoeken naar aannemers hiervoor wordt 100 % door Pierre en Dimitri opgenomen.

10. LDC beklemtoont dat zij een verbinding nodig hebben tussen de twee gedeeltes gelijkvloers van de Merodezijde. De parkinginrit kan slechts overbrugd worden met behulp van een aantal tredes (want inrit zit nog niet laag genoeg op die plaats), en de verbinding voor rolstoelen gebeurt dan via de straatzijde. S+F werken een schets uit om dit voor te stellen.
De toegang tot de tuin gebeurt via de inkomzone. Er komt een poort tussen deze inkomzone en de tuin die slecht mbv badges opent om te vermijden dat kinderen via de ruimtes van LDC vrij de straat kunnen bereiken. Om deze aansluiting op de tuin te benadrukken kan de cafetaria zone zich ook in deze hoek bevinden met transparante delen naar de tuin toe.

11. Notaris Jo Debyser dringt ook aan op de tijdsverdeling van de aannemingskosten. De gebruikelijke verdeelsleutel is “volgens de vorderingsstaat van de werken”

12. De appartementen V16 en V14 worden opnieuw te koop aangeboden aan 104 % van de bouwkost. Ze worden wel eerst terug aan kandidaten uit de groep aangeboden.

13. Jean-Paul Hermans contacteerde Serge om op de grote gelijkenissen te wijzen tussen hun collectief woonproject in Haren en het onze. Serge onderzoekt dit verder.

14. VZW DeLork was geïnteresseerd om met jonge psychiatrische patienten de gelijkvloerse verdieping van de VanVolxemzijde in te nemen. S+F hebben het programma in de ruimtes ingetekend met als conclusie dat dit eigenlijk geen goede invulling betekent. De Lork zelf onderneemt ook geen verdere stappen…

May 13, 2010 at 10:15 am Leave a comment

Réunion architecture 18/02/10 – compte rendu

Met : Bruno / Mark / Pierre J / Jan / Serge / François

1, Répartition du prix du terrain/ vente des parking

Mark nous amène une question bien pertinente : comment faire pour pouvoir réaliser des ventes d’emplacements de parking APRES l’acte d’achat du terrain ? (Il y a 33 places de parking et actuellement 12 de vendues .. ) Sachant que pour le 1er juin, les acheteurs (du terrain) doivent être au complet, le terrain serait réparti sur les lots de logements et les lots économiques uniquement. Il faudrait donc que les emplacements de parking n’aient pas de “part“ du terrain … est-ce possible ? et quelles sont les implications pour la vente (frais ?) ?

Le groupe architecture est bien démuni devant une telle question … Le notaire devrait pouvoir nous aider à trouver une solution.

2, Millièmes

Débats à propos des milllèmes imputés aux lots économiques, aux emplacements de parking, et aux terrasses privées, sur base des simulations réalisées.

Pour rappel, les millèmes déterminent la part de chacun dans les communs (et donc sa part de charge), et seront fonction des surfaces privatives des lots.

Conclusions du groupe architecture :

–          les surfaces des lots économiques seraient comptées à 100%, étant donné les faibles montants de charge

–          chaque place de parking se verrait attribué une surface privative de 25 m2, ce qui, sur base d’une simulation de frais semble être le plus cohérent.

–          les surfaces des terrasses privatives seraient comptées à 50% de leur surface

Ces conclusions seront soumises au CA du 23 février, qui prendra décision.

3, Daidalos

Quelles seront les questions posées à Filip lors de la réunion de demain ?

-Quels lots basse énergie peuvent être rendus passifs, et comment ?

-Etudier l’intérêt économique d’augmenter le nombre de logements passifs (balance entre travaux supplémentaires à entreprendre et primes pour logements passifs) ?

– L’IBGE a “exigé” d’augmenter le nombre de logements passifs pour que l’on remporte le prix “bâtiment exemplaire”… quelles sont les implications constructives et financières ? En effet, l’ estimation du dossier “bâtiment exemplaire” n’inclut pas cette augmentation du nombre de logements passifs !

– Récupération des eaux de pluie : la capacité dse citernes est-elle suffisante ? peut-on l’augmenter ?

– Daidalos peut-il s’occuper des questions acoustiques ?

– Daidalos peut-il déjà avancer dans son étude pour essayer de gagner du temps d’ici à la commission de concertation) ?

4, Matériau de façade

Serge & François présentent des échantillons et renseignements techniques du bardage envisagé (bardage aluminium Kalzip) : finitions possibles, mode de fixation, aspect écologie, possibilité perforations, possibilities de descendre le matériau au rez dans le jardin, estimation financière, etc . Des échantillons de bardages aluminium plus industriels (et moins chers) seront présentés à la prochaine reunion archi.

Une journée de visite de réalisations utilisant ce matériau est programmée pour le 12/04. Stekke+Fraas prépare le programme des visites

Tous les brutopiens intéressés sont les bienvenus à cette journée … préparez vos tartines !

5, Rez-de-chaussée/Jardin :

Jan & Mark font un petit rapport de l’avancement et des rencontres avec LDC, Groen, etc

La question de l’accès au jardin se pose pour LDC.

-Quelles possibilités sont envisageables au niveau de l’aménagement du jardin ? >> Groupe Jardin

-Marijke organise des visites de centres de LDC >> il est en effet intéressant de les connaître, de voir leur fonctionnement, et prendre conscience de ce qu’ils pourront apporter au projet !!

6, Jan + Bob organiseront une scéance d’information technique, pour que chacun comprenne les implications sur les aménagements intérieurs privés

7, Informations nouveaux arrivants (vente appartements restants)

Serge & François prennent le relais pendant que notre cher Président prend un peu de repos à l’autre bout du monde

8, Gestion des poubelles

Mark demandera au groupe communauté d’étudier cette question fumante ..

Quelles sont les possibilités (containers, local, ..) ? et leur coût ?

9, Mark & Serge infligent à Jan & François un  11-8  au baby-foot

February 19, 2010 at 11:40 am Leave a comment

Archi: Verslag 28/01/2010

Aanwezig:

Serge Fraas
François Stekke
Bruno Benvindo
Mark Vandendries
Sarah bouvier
Jan Thiers
Verslaggever Bob De Wispelaere
Volgende vergadering 18 februari
Rappel Actie
1 De indiening van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag heeft tot op heden een tweetal maand vertraging opgelopen:

– één maand door het niet inrekenen van de 30 dagen die de brandweer nodig heeft om het dossier in te kijken, goed te keuren en door te sturen naar de gemeente ter vervollediging van het vergunningsdossier.

– één maand door een staking bij de brandweer waardoor deze termijn nog verder dreigt uit te lopen.

S+F dringen verder aan bij commandant Roselette. Anderzijjds kan er bij de gemeente ook worden gewezen op het grote financiële belang van de timing (maandelijks 25 huurgelden). Gezien hun eigen sympathie voor het project is het zo misschien mogelijk het dossier al verder te laten behandelen in afwachting van het preventiedossier. Kan de brandweer hiertoe geen schriftelijk princiepsakkoord bezorgen aan de gemeente?

S+F
2 De verslaggeving wordt tot aan de stichting van de burgerlijke maatschap nog opgenomen door de verschillende leden van de groep architectuur. Vanaf deze stichting verzorgen de architecten de verslaggeving. Div
3 De optie voorbeeldproject wordt best officieel tijdens de AV gecommuniceerd ter duidelijkheid.

De ca. 450.000 euro meerkost wordt door het leenvoorstel Triodos voorgeschoten in afwachting  van de subsidiëring. De reële meerkost zal uiteindelijk enkel de 4% intrest zijn die betaald wordt op dit gedeelte van de lening. Gezien deze intrest  wordt berekend op basis van de vorderingsstaten van de uitgevoerde werken, zal dit  – zeker in het begin – een minimaal bedrag zijn.

Mark heeft nog wel een reeks vragen bij het voorbeeldproject zoals het werd gedefinieerd door Daidalos (Filip Descamps). Om deze en andere vragen (bv. wat met appartement Benoit: helft passief en helft laagenergetisch) te behandelen zullen S+F opnieuw een vergadering organiseren met Filip.

S+F
4 In afwachting van de vergunning wordt er best al verder gewerkt aan een aantal zaken zonder verloren werk op te leveren:

– de metalen gevel kan verder worden onderzocht en voorgelegd worden aan de groep door een plaatsbezoek aan een voorbeeldproject dat S+F eerder reeds voorlegden.

– De zonnewering: wat zijn hier de mogelijkheden – wat zegt Filip  Descamps over deze mogelijkheden – hoe sluit dit aan op de gevel- en raamdetailleringen? Kunnen hier al principedetails van worden aangezet ter bespreking met de groep Architectuur?

– De detailaansluitingen van de balkons zijn zowel naar esthetiek van de binnentuin als naar bouwfysische kwaliteit van het gebouw, een cruciaal detail waar tot op heden weinig over geweten is; ook hier lijkt een principedetail interssant om te bespreken in de groep architectuur.

– De sfeer en het ontwerp van de binnentuin is nog onduidelijk. Bob zal een oproep doen op de AV om evt. een bijkomende werkgroep op te richten om hier verder op in te gaan.

– Over de materialen en het uitzicht van de coursives is nog weinig bekend.

S+F

S+F

S+F

Bob

5 De nutsaansluitingen werden vergeten in de raming. Om de 10% onvoorziene kosten van deze raming correct te blijven inschatten moeten dergelijjke posten verwerkt worden in een herziene raming.

Voor de tuin is er 550 m³ teelaarde voorzien. Er is geen budget inbegrepen voor aanplantingen.

Er zijn vragen naar de afwatering van de tuinzone. Wordt dit over heel de dakplaat van de parking afgevloeid via een noppenvloer bovenop de waterdichting? Hoe verlopen de afwateringshellingen op deze dakplaat en waar zijn de afwateringspunten?

FTI

(S+F)

S+F

6 Het fietsenlokaal kan evt. naar de parking verhuizen gezien er daar nog veel onverkochte plaasten zijn. Op het gelijkvloers werd 59 m² (59 x 1700 = 100300 euro) voorzien, in de kelder zou er 77 m² kunnen worden vrijgemaakt (77 = 4 plaatsen = 4 x 25000 = 100000 euro). Het komt dus voordeliger uit deze ruimte op het gelijkvloers te verkopen. Een daglichttoetreding in deze ondergrondse fietsenruimte via een raamje bovenaan zou aangenaam zijn.

Moet dit aangepast worden op de plannen van de stedenbouwkundige aanvraag?

7 LDC forum lijkt beter in de plannen van Brutopia te passen dan G. Chapelle. Het aansluiten van het jeugdhuis op een deel van het gebouwvolume van Brutopia is een bouwfysisch en ruimtelijk complexe moeilijkheid die best vermeden wordt. WG commericeel
8 Sarah heeft een affichevoorstel met tweetalige tekst die bij Pantherprint kan worden afgedrukt op een doek van 6 x 4,5 m voor 700 euro (zonder kader). De werkgroep logistiek bekijkt hoe dit ter plaatse kan worden opgehangen. WG logistiek
9 De bijkomende subsidies van de passiefwoningen worden deels gebruikt om de meerkost van de driedubbele beglazing te betalen, maar dient ook gedeeltelijk om de globale meerkost van het voorbeeldproject te compenseren. Enkel de premie van het BIM (IBGE) is hiervoor niet voldoende.
10 Mark vraagt naar de mogelijkheden om een kachel in de appartementen te integreren. Dit lijkt op het eerste zicht niet mogelijk zonder groter thermisch verliesoppervlak. Het upgraden van laag-energetisch naar passief lijkt ook niet mogelijk zonder de globale isolatiediktes van heel het project aan te passen. Dit wordt terug opgepikt met Daidalos
11 Er bestaat onduidelijkheid rond de uitwisseling van plannen tussen S+F en AAA. Brutopia gaat ervan uit dat er een vlotte overdracht van informatie en plannen tot stand zal komen tussen beide architectenbureau’s.
12 De saneringsmaatregelen voorgesteld door ABO-consult (Julie Anderson) stuiten op weerstand bij het BIM (IBGE). Dit wordt verder opgevolgd.

February 10, 2010 at 4:13 pm Leave a comment

Protected: Plans pour les nouveaux arrivants

This content is password protected. To view it please enter your password below:

December 6, 2009 at 1:58 pm Enter your password to view comments.

Older Posts


About Us

A new way to live in the city for a group of about 80 Brutopians. A project to build together in an economical and ecological way.

Looking for a GREEN office?

Categories

Recent Posts

hits counter
September 2021
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930